Főoldal » Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatkezelési tájékoztató célja
Fehérvári Andrea egyéni vállalkozó (6729 Szeged Ecsedi Géza u.14.) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A Dr. Fehérvári Advisor Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató dokumentum itt érhető el:
 www.magabiztos-gyermek.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Fehérvári Andrea fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapokon történő közzététellel lépnek hatályba.

Fehérvári Andrea fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az Adatkezelő adatai
Fehérvári Andrea egyéni vállalkozó
Adószám: 70960554-1-26
Nyilvántartási szám: 54400452
Bankszámla sz.: K&H Bank 10402991-50526966-75831003
Cím: 6729 Szeged Ecsedi Géza u. 14.
Telefonszám: 0630 9 144 698
E-mail: info@magabiztos-gyerek.hu

3. Az adatkezelés alapelvei
A www.magabiztos-gyermek.hu oldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk.

Fehérvári Andrea tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Fehérvári Andrea részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),
– az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény,  valamint  a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
– és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

3.1 Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt.
§ (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.magabiztos-gyerek.hu vagy annak bármely része módosítható. A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Fehérvári Andrea

4. A kezelt személyes adatok köre
Hírlevél feliratkozás, regisztráció során megadandó személyes adatok kezelése

A honlapon történő regisztráció, feliratkozás, vásárlás, és a személyes jelentkezés az Érintett döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.

Hírlevél feliratkozáshoz, regisztrációhoz kötelezően kitöltendő mezők:
Név
E-mail cím

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Érintett hírekről, akciókról, eseményekről, új termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról, videókról és stresszcsökkentő technikákról rendszeresen, vagy időszakosan tudomást szerezzen, és az Adatkezelő adatbázist építsen.

Az ingyenesen letölthető anyagok (e-bookok, információs anyagok, videók) letöltésével az Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő hírleveleket küldjön számára. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz az Érintett elektronikus levélcímét és keresztnevét kezeli.

A sütik használatával nyilvántartjuk még az Érintett feliratkozási dátumát, a feliratkozás IP címét, tartózkodási helyét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre kattintásokat, és a honlapokon történő vásárlási szokásokat.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatfeldolgozóként Fehérvári Andrea

 IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatok végleges törlése, módosítása: a hírlevél lemondását az Érintett bármikor kezdeményezheti a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vagy e-mailen tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. Az adatait ugyanígy minden hírlevél alján módosíthatja.

4.1 Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés
Honlapokon történő vásárláshoz kötelezően kitöltendő mezők a személyes adatokról:
Teljes név
E-mail cím
Telefonszám
Szállítási név és cím
Számlázási név és cím (ha különbözik a szállítási címtől)

Fehérvári Andrea egyéni vállalkozó, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén. Továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a)pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése. Vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatfeldolgozóként, Fehérvári Andrea egyéni vállalkozó adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozó, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, Fehérvári Andrea IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat és a posta munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

Az adatok végleges törlése, módosítása: Ha a megrendelés elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, a megrendelést a leadásától számított 14 nap múlva töröljük az adatbázisunkból az ÁSZF 6.4. pontja értelmében. Ha a vásárlás létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük a megadott adatokat.

4.2 Stresszkezelő tanfolyamokon személyes megjelenéskor megadott adatok kezelése
Érintettek beleegyező nyilatkozatot írnak alá, amelyben hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, és elfogadják, hogy a másik Érintettekről tudomásukra jutó információkat harmadik félnek nem adják tovább.

Adatkezelő pedig kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és a kezelésen elhangzott információkat bizalmasan, az orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az adatkezelés célja: Felek között szerződés létrejötte tanfolyamtartás, és stresszkezelőtechnikák megtanítása céljából felnőttek és gyerekek részére.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a)pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése. Vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: adatkezelőként Fehérvári Andrea közcélú tanácsadást, és stresszkezelő technikákról tanfolyamtartást ellátó vállalkozó.

Az adatkezelés időtartama: vásárlás évét követő 5 évig, vagy az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni

Az adatok végleges törlése, módosítása:
az Érintett bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését, és a papíralapú adatok megsemmisítését e-mailen, vagy írásban tett nyilatkozattal. Ez az önkéntes hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Érintett azon személyes adatait töröljük, illetve megsemmisítjük, amely nem esik a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzendő adatok közé.

4.3 Technikai adatok
Fehérvári Andrea a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Fehérvári Andrea  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Fehérvári Andrea az adatkezelés során megőrzi:
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
– A weboldalakon megjelenő adatokról rendszeresen mentés készül, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

4.5 Cookie-k (Sütik) használata
A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében www.magabiztos-gyerek.hu honlap az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapjaink csak egy adott munkamenet során helyezik el és azok a munkamenet befejezésével törlődnek. Honlapjainkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Honlapjaink alkalmaznak olyan cookiet, mely az Érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az Érintett részére személyre szabott reklámokat, termékajánlatokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:
– A cookie neve: Google Analytics.
A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
A cookie jellege: viselkedésfigyelő.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
– A cookie neve: Facebook.
A cookie célja: Facebook tagjai (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával.
A cookie jellege: viselkedésfigyelő. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
– A cookie neve: Webmail.
A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése, levélküldés, feliratkozók gyűjtése.
A cookie jellege: viselkedésfigyelő
A cookie neve: MailerLite.
A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése, levélküldés, feliratkozók gyűjtése.
A cookie jellege: viselkedésfigyelő 
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

5. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A személyes találkozókon, konzultációkon, közcélú tanácsadáskor keletkező, papíralapú személyes adatokat, iratokat a 1181 Budapest Vörösmarty u. 20. címen más által hozzá nem férhető, zárt szekrényekben tároljuk. Az adatkezelés időtartama: az adat keletkezésétől számított 5 év, vagy ameddig az Érintettek önkéntes hozzájárulásukat vissza nem vonják.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Tárhelyszolgáltatók:
www.magabiztos-gyerek.hu  esetén
 Cégnév: Domain-Tárhely.net
Elérhetőség: info@domain-tarhely.net

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog: Fehérvári Andrea megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az Érintett hozzáféréshez való joga: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja

7.3 Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

7.4 Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6  Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra,hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna.

7.9 Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Íratkozz fel hírlevélre!

Így időben tájékoztathatlak a soron következő eseményekről és programokról!

Kövess Facebookon!